bg-flagen-flagde-flag

 

 

 

През 2015 г. “Стеаринос” ООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Предложението с наименование “Подобряване на производствения капацитет в Стеаринос ООД” е одобрено за финансиране и през м. юни 2016 г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0811-C01.
Проектът има няколко основни цели: подобряване на производствения капацитет, повишаване на наличния експортен потенциал, подобряване качеството на продукцията и повишаване цялостната конкурентоспособност на "Стеаринос" ООД.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Обща стойност на проекта: 621 295.56 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 372 777.34 лв., от които 316
860.73 лв. от Европейския фонд за Регионално развитие и 55 916.61 лв. – Национално финансиране.