bg-flagen-flagde-flag

На 06.12.2017 до 13.12.2017 Стеаринос ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:  внедряване на система за управление на човешките ресурси

„Разработване и въвеждане на системи за оптимизация организацията на труда, управление и развитие на човешките ресурси с четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление на човешките ресурси
Обособена позиция 2: Внедряване на иновативни модели и системи за оптимизиране на работната среда и повишаване на производителността и опазване на околната среда
Обособена позиция 3: Внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси
Обособена позиция 4: Внедряване на система за контрол на достъпа и електронно управление на работния процес“, във връзка с изпълнението на проект: Добри и безопасни условия на труд в "Стеаринос" ООД BG05M9OP001-1.008-0236,  с Договор от 09.06.2017г., № BG05M9OP001-1.008-0236-C0, финансиран по процедура “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

 

Приложение 2.1 Техническа специфика

Приложение 2.2 Техническа специфика

Приложение 2.3 Техническа специфика

Приложение 2.4 Техническа специфика

3.1 Методика об. поз.1

3.2 Методика об. поз.2

3.3 Методика об. поз.3

3.4 Методика об. поз.4

Приложение 1 Образец на оферта

Приложение 4 Изисквания към оферти%

Приложение 5 декларация на кандидата

Приложение 6 Декларация за участие на подизпълнители

Приложение 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение 8 проекто договор

Публична покана