bg-flagen-flagde-flag

                  

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0236 „Добри и безопасни условия на труд в СТЕАРИНОС ООД“, финансиран от
Европейския социален фонд на Европейския съюз,
процедура ”ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”,
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


На 09.06.2017 г. „Стеаринос” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 ”ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0236 „Добри и безопасни условия на труд в СТЕАРИНОС ООД“ ще се реализира в рамките на 14 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 364 903.76 лева, от които 310 168.20 лв. европейско   и  54 735.56 лв. национално съфинансиране.
Проектът има за цел да осигури добри и безопасни условия на труд в дружеството.
Специфичните цели на проекта са:
 Да се повиши производствения капацитет, чрез създаване на условия за по-добър и безопасен труд в предприятието
  Да се подобри производителността на труда, чрез оптимизация на системата за човешки ресурси
 Да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд, подобряване на професионалния, здравния и социален статус на работниците
Посочените цели ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности:
         1. Разработване и въвеждане на системи за организация на труда, управление и  развитие на човешките ресурси - 4 различни и изключително важни за развитието и    управлението на човешките ресурси в предприятието системи - система за управление и развитие на човешките ресурси ще се създадат ясни и обективни правила в работата с персонала; иновативна система за организация на труда, насочена към повишаване на производителността и опазване на околната среда; внедряване на софтуерна система за управление на човешките ресурси за автоматизиране цялостното управление на персонала; внедряване на система за контрол на достъпа и работното време на служителите, за подобряване организацията на трудовата дейност на работещите;
           2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите     служители на Стеаринос ООД;
       3. Осигуряване на средства за колективна защита и обезопасяване на съществуващи  машини и съоръжения за подобряване условията на труд;
         4. Доставка на ЛПС и специално работно облекло за работещите в Стеаринос  ООД;
         5. Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасност при работа -Ще се внедри и сертифицира система за управление по BS OHSAS 18001:2007. Придобитият стандарт за безопасност ще рефлектира положително върху дейността на всички заети в предприятието;

          6. Ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в Стеаринос ООД;
           7. Организация и управление на проекта;
           8. Oсигуряване на информиране и публичност по проекта;
Целевата група в проектното предложение са служителите на СТЕАРИНОС ООД.
Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот и труд, ограничаване на рисковете за здравето, намаляване на безработицата и увеличаване на трудовия живот на служителите на дружеството, част от които са лица над 54 години и хора с увреждания.