bg-flagen-flagde-flag

 


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0433

„Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език
на заетите лица в "Стеаринос" ООД“,
  процедура ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,
                        ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


На 13.03.2018 „Стеаринос“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021 ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0433 „Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език на заетите лица в "Стеаринос" ООД“ ще се реализира в рамките на 13  месеца. Общата стойност на проекта е 119 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 71 400.00, от които 60 690.00 лева европейско финансиране, 10 710.00 лева национално съфинансиране и собствени средства 47 600 лева.
Общата цел на проекта е: "Да се повишат професионалните квалификация и компетенции на служителите в Стеаринос" ООД, чрез формиране на нови професионални знания, умения и ключови компетенции за по-ефективно изпълнение на служебните им задължения.
За постигането на общата цел са формулирани следните специфични цели:
1. Да се формират нови професионални знания и умения на работниците от производственото звено на "Стеаринос" ООД;
2. Да се подобрят знанията и уменията за комуникация на английски език на служители от производството на "Стеаринос" ООД;
Общата и специфични цели на проектното предложение съвпадат с целите, приоритетни направления и област на интервенция на ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и нуждите на целевата група.
Така формулираната цел на проекта, пряко съответства на европейската стратегия Европа 2020: "Не по-малко от 76% от населението между 20 и 64 годишна възраст да е в заетостта" и с 1 от стълбовете на стратегията на ОП РЧР 2014-2020, а именно: 1) „По-висока и качествена заетост“, чрез осигуряването на възможности за повишаване на професионалната квалификация и усвояване на допълнителна ключова компетенция за повишаване на уменията на служителите в "Стеаринос" ООД, адекватни на техните нужди и заемани длъжности на различните работни места. Това ще създаде условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Целите пряко кореспондират с Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места" и по конкретно с Инвестиционен приоритет 6: "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на

 

познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене.
Планираната основна целева група в настоящото проектно предложение са 70 лица от настоящия персонал на Стеаринос ООД със средно и/или средно-специално образование от различни длъжности, които да повишат професионалната си квалификация и ключова компетенция по общуване на английски език.
Очаквани резултати: След завършването на професионалните обучения участниците ще получат първо адекватна професионална квалификация в направления, които бързо се развиват и изискват постоянно усъвършенстване, второ ще имат квалификация по специалност, която е специфична и се изисква обучение през целия професионален живот. Ще се формират конкретни знания, умения и техники за изпълняване на задълженията според на високите стандарти на всяка професия.
Повишената професионална квалификация на представителите на целевата група ще се отрази положително на тяхното самочувствието, мотивацията и на професионалната реализация. Всичко това ще доведе и до повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и ще разшири възможностите им за професионално развитие и успешна реализация по тази актуална професии, при която има недостиг на пазара на труда.
С формираните умния за общуване на чужд език ще се повиши увереността и самочувствието на включените в проекта служители, като ще се разширят възможностите им за кариерно развитие и професионална реализация и ще бъдат по конкурентни на пазара на труда.
Формирането на базовите компетенции по английски език ще даде възможност обучените сами да да повишат и усъвършенстват знанията си по езика и до повисоко ниво. това ще им позволи свободно и без притеснение да общуват на него, което ще им позволи да чувстват спокойни, уверени и и ще могат по ефективно да общуват с чуждестранните си партньори при работата с тях.
Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са потребители на този ресурс. По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.

Начална дата: 13.03.2018 г.
Крайна дата: 13.04.2019 г.